NEWS AND ARCHIVE


May 2017

Faton Mazreku is invited in the artistic residency in Villa Romana, Florence

Foundation Hajde! and Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina announce that Faton Mazreku has been selected to participate in the residential program of Villa Romana, Florence, of May 10-24, 2017. Villa Romana was founded in 1905 by artists to create an independent forum and to accommodate all forms of artistic expression. The Villa Romana was a counter-model to the awards of the state academies. Villa Romana today is a place of contemporary artistic production and a place of international cooperation. The basic function of Villa Romana since 1905 has been the Villa Romana Award. Villa Romana in Florence consists of 40 rooms and a garden of 1.5 hectares that functions as a pleasant, interdisciplinary and communicative house that during the year is visited by a large number of artists, curators and critics.

Hajde! Foundation is an open platform that aspires to support and promote contemporary art in Kosovo. It is conceived as intermediate space - unfixed, versatile and fluid in form, dynamically adapting to different contexts. Based on the idea of a rhizomatic network, it allows for constant actualization. Encouraging dialogue, relations and exploration in the arts, Hajde! is dedicated to support and promote a new generation of artists. Hajde! aims at hosting relations and creating synergies through an active network of artists and collaborators, at being a platform for the presentation of contemporary art, and a critical forum to strengthening the ties and interactions between contemporary Kosovo culture and the rest of the world. Collaboration between Hajde Foundation! and Villa Romana has started in 2014; Since that time four artist have been in residency: Shqipe Jonuzi, Yll Xhaferi, Dardan Zhegrova and Qendrese Deda.

Faton Mazreku is one of the finalist of the 'Artists of Tomorrow' 2016 prize, which is organized by Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina in Kosovo. When the jury of "Tomorrow's Artists" 2016, composed of Anne Barlow (Jury President), Petrit Halilaj, Miran Mohar, Milica Tomi? and Anna Witt made their statement public and announced the winners of the prize, stated that they were fascinated by Faton’s paintings, by the sensitive and thoughtful way of observing and commenting on Kosovo's society, focusing on people and everyday life with a very imaginative approach to painting.

The "Artists of Tomorrow" award is a unique project that offers visual artists under the age of 35 the opportunity to create new works, be part of a specific educational process, have meetings and presentations for an international jury, participate in a group exhibition with other finalists held at Stacion - Contemporary Art Center Pristina, as well as travel and to the United States and stay for two months stay at Residency Unlimited while experiencing the dynamics of New York’s art scene. After returning from the US they have a personal exhibition at the Station - Center for Contemporary Art. The purpose of the "Artists of Tomorrow" award aims to provide
support to young artists and facilitate the continuation of their work by shifting them from a marginal role to a central role in society.

Faton Mazreku's artistic residence in Villa Romana is organized as a collaboration between Hajde! Foundation, Villa Romana and Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina.

------------------------------------------------------

Faton Mazreku ftohet për rezidencë artstike në Villa Romana, Firencë

Fondacioni Hajde! dhe Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë njoftojnë se Faton Mazreku është zgjedhur të marrë pjesë në programin rezidencial të Villa Romana, Firencë, prej
10-24 maj 2017. Villa Romana është themeluar nga artistët në vitin 1905 për të krijuar një forum të pavarur dhe për t’i bërë vend të gjitha formave të shprehjes artistike. Në atë kohë Villa Romana është krijuar si model i kundërshtimit të çmimeve të akademive shtetërore. Villa Romana sot është vend i produksionit bashkëkohor artistik dhe vend i bashkëpunimit ndërkombëtar. Funksioni bazë i Villa Romana që nga viti 1905 ka qenë Çmimi Villa Romana.

Villa Romana në Firencë përbëhet prej 40 dhomave dhe kopshtit prej 1.5 hektarëve që funksionon si një shtëpi e këndshme, ndërdisiplinare dhe komunikatiove që gjatë vitit vizitohet
nga një numër i madh i artistëvë, kuratorëve dhe kritikëve.

Fondacioni Hajde! është një platformë e hapur që aspiron për të mbështëtur dhe promovuar artin bashkëkohor në Kosovë. Fondacioni Hajde! ka për qëllim të mikëpres marrëdhënje dhe të krijojë sinergji nëpërmes një rrejti aktiv të artistëve dhe bashkëpunëtorëve, duke qenë platformë për prezentimin e artit bashkëkohor, dhe një forum kritik për të fuqizuar lidhjet dhe ndërveprimet në mes të kulturës bashkëkohorë të Kosovës dhe pjesës tjetër të botës. Bashkëpunim i Fondacionit Hajde! dhe Villa Romana ka filluar në vitin 2014. Që nga ajo kohë nëpërmes këtij bashkëpunimi për rezidencë në Villa Romana kanë qëndruar artistët ShqipeJonuzi, Yll Xhaferi, Dardan Zhegrova dhe Qëndresë Deda.

Faton Mazreku ka qenë finalist i çmimit prestigjioz ‘Artistët e së nesërmes’ 2016 që organizohet në Kosovë nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë. Juria e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2016 e përbërë nga Anne Barlow (Kryetare e jurisë), Petrit Halilaj, Miran Mohar, Milica Tomi? dhe Anna Witt kur kishte bërë publike deklaratën e jurisë dhe shpalljen e fituesëve të çmimit, kishte deklaruar se ishte mahnitur nga mënyra sensitive dhe e menduar mirë e vështrimit dhe komentimit të shoqërisë së Kosovës, e Faton Mazrekut në pikturat e tij, duke pasur si fokus dhe vështrim të veçantë njerëzit dhe përditshmërinë, me një qasje shumë imagjinative ndaj pikturës. Residenca artistike e Faton Mazrekut në Villa Romana, Firencë është pjese e synimit të Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë për krijimin e mundësive të reja për finalistët e çmimit “Artistët e së nesërmes.”

Çmimi “Artistët e së nesermës” është një projekt unik që u ofron artistëve të arteve pamore nën moshën 35 vjeçare mundësinë të krijojnë vepra të reja, të jenë pjesë e një procesi specifik edukativ, të kenë takime dhe prezentime për një juri ndërkombëtare, mundësi që të marrin pjesë një ekspozitë të përbashkët me finalistët e tjerë në Stacion - Qendrën për Art Bashëkohor Prishtinë, por edhe të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të përjetojnë dinamikën e skenës artistike të Nju Jork-ut, për dy muaj qëndimi në Residency Unlimited, dhe pas kthimit nga SHBA të kenë ekspozitë personale në Stacion- Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë. Qëllimi i Çmimit “Artistët e së nesërmës” është që të ofrojë mbështetje artistëve të rinj dhe të lehtësoj vazhdimin e punës së tyre duke i zhvendosur ata nga një rol margjinal në një rol qendror në shoqëri. Residenca artistike e Faton Mazrekut në Villa Romana organizohet si pjese e bashkëpunimit të Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë me Fondacionin Hajde! dhe Villa Romana.

February 2017

Doruntina Kastrati- ExhibitionDoruntina Kastrati: Red Landscape

Hajde! Foundation is delighted to invite you in the first solo show of the artist Dorutina Kastrati! Ever since our meeting with Dorutina at Hajdex6 our journey has been an enchanting professional experience and a unique personal one, sharing lots of ideas and beautiful moments along the way, culminating tonight with the realization of this exhibition.
This exhibition is realized in collaboration with Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina, and curated by Vala Osmani.

Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina:

The exhibition is part of the annual exhibitions program of Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina and the first collaboration with Doruntina Kastrati. Red Landscape is a space model, constructed as a narration, affected by human activity. The young artist’s commitment to the context, sometimes searching for the perfect, and looking for a natural territory, is the beginning of the construction of the narrative about the event. Red Landscape at Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina is Doruntina Kastrati’s first solo exhibition. Doruntina Kastrati is born in Prizren. She has graduated from the University of Prishtina, Faculty of Arts, Department of Printmaking. Doruntina lives and works between Prizren and Pristina. Doruntina Kastrati is the winner of the Artists of Tomorrow Award in 2014 and the winner of the first edition of the project Hajdex6 of Hajde! Foundation program, founded by the artist Petrit Halilaj.
Red Landscape with Doruntina Kastrati is organized in collaboration with the Hajde! Foundation.
Red Landscape with Doruntina Kastrati is supported by Hajde Foundation.

-----------------------------------------------------

Doruntina Kastrati: Peisazh i kuq

Fondacioni Hajde! me kënaqesi ju fton që të jeni pjesë e hapjes së ekspozitës së parë personale të artistes Dorutina Kastrati. Që nga takimi me Dorutinën nga projekti #Hajdex6, rrugëtimi ynë ka qenë një përvojë sa profesionale aq edhe personale, duke ndarë momente e shkëmbyer ide së bashku deri tek realizimi i kësaj ekspozite.
Ekspozita është realizuar në bashkëpunim me Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina dhe kurar nga Vala Osmani.

Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina:

Ekspozita është pjesë e programit vjetor të ekspozitave të Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë dhe bashkëpunimi i parë me Doruntina Kastratin. Peisazh i kuq është model hapësinor, i konstruktuar si tregim, i ndikuar nga veprimtaria njerëzore. Angazhimi i artisës së re me kontekstin, nganjëherë duke kërku të përsosurën, dhe gjurmimi për një territor natyror, është fillimi i krijimit të tregimit për ngjarjen.
Peisazh i kuq në Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë është ekpsozita e parë personale e Doruntina Kastratit. Doruntina Kastrati ka lindur në Prizren. Ka diplomuar në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Arteve, dega grafikë. Doruntina jeton dhe vepron mes Prizrenit dhe Prishtinës. Doruntina Kastrati është fituesë e çmimit Artistët e së Nesërmës 2014 dhe fituesja e edicionit të parë të programit #Hajdex6! të Fondacionit Hajde!, të themeluar nga artisti Petrit Halilaj. Peisazh i kuq me Doruntina Kastratin realizohet në bashkëpunim me Fondacionin Hajde!
Fondacioni Hajde! është mbështetësi kryesor i projektit.

August 2016

HAJDE! and KEERC
Hajde! Foundation presents an Artist-in-Residency Program

We are delighted to announce that the first recipient in residency for this year is Njomza
Dragusha.

Njomza is an environmental engineering student and an emerging artist and a space system researcher. She is also one of the founders of “Termokiss,” a social center is open to a range of activities, which can be linked only by being non-for-profit and educative. Njomza’s work and research will be focused on the present of sentient beings in harmony. Together with the group of biologists from the University of Konstanz and the University of Prishtina as part of the Summerschool in Junik, she will be part of daily expeditions into forests, wildlife sanctuaries, mountains and the research lab will be enriched by biologists, naturalists and experts, from KEERC.

The residency program encourages dialogue between disciplines to bring positive change to the environment and encourage environmental thinking in the region and Kosovo at large. KEERC and Hajde! hope that the residency will facilitate connections of different kinds, between all participants and lead to collaborations, new discoveries and new synergies between nature, science and art.

------------------------------------------------------

Hajde! Foundation prezenton programin për rezidencë artistike
Hajde! më kënaqësi njofton se artisti në rezidencën në bashkëpunim më KEERC(Qendra për hulumtim dhe edukim mjedisor) për këtë vit është Njomza Dragusha. Njomza është një artiste e re, studente e inxhinierisë së mjedisit dhe një hulumtuese rreth sistemit dhe hapësirës.
Ajo është gjithashtu një nga themeluesit e qendrës Termokiss, qendër e cila është aktive me një shumëllojshmëri ngjarjesh, të cilat parimisht janë jo-fitimprurëse dhe edukative. Puna dhe hulumtimi i Njomzës gjatë këtyre ditëve do të përqendrohet në të tashmen dhe në harmonin në mes të qenieve të gjalla.

Së bashku me grupin e biologëve nga Universiteti i Konstanzës dhe Universiteti i Prishtinës, si
pjesë e shkolles verore në Junik, ajo do të jetë pjesë e ekspeditave te përditshme në pyje, në
habitatin me kafshë të egra, male dhe laboratorin kërkimor me biologë, natyralistë dhe ekspertë
të ftuar nga KEERC-u. Ky program si rezidencë artistike, inkurajon dialogun në mes disiplinave të ndryshme në mënyrë që të sjellë ndryshime pozitive në mjedis dhe ka për qëllim të nxitë të menduarit mjedisor në rajon dhe në Kosovë në përgjithësi.

KEERC dhe Hajde!, shpresojnë se kjo rezidencë do të mundësoj lidhje te ndryshme në mes të
pjesëmarrësve dhe do të çojë në bashkëpunim të metutjeshëm, në zbulime dhe sinergji të reja
në mes natyrës, shkencës dhe artit.July 2016

6 X HAJDE!

Granit Hoxha është fituesi i 6 x Hajde!

Fondacioni Hajde! ka kënaqësinë të shpallë fituesin e çmimit 6 x Hajde! për studentë. Ky çmim i veçantë është ideuar për të mbështetur një student të Arteve të Bukura nga Akademia e Arteve në Prishtinë, për të krijuar ose hulumtuar rreth një pune të re. Studenti do të marrë mbështetje financiare për jetesë për 6 muaj dhe ndihmë në realizimin e projektit të propozuar. Juria është e përbërë nga Nora Weller (Cambridge Academy of Global Affairs Oxford, UK), Michael Höpfner (Artist / Akademia e Arteve të Bukura në Vjenë) dhe Petrit Halilaj (Artist).

Granit Hoxha (* 1995) aktualisht është duke studiuar pikturë në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, dhe është zgjedhur si fitues i edicionit të dytë të 6 x Hajde !. Ai ka mbaruar shkollën e mesme të arteve të aplikuara në "Odhise Paskali" në Pejë, ku edhe ka jetuar gjatë studimeve të tij.

-----------------------------------------------------

Granit Hoxha is the winner of 6xHajde!

Hajde! Foundation is happy to announce the winner of its second edition of the 6xHajde! student award. This special award is designed to support a student of Fine Arts from the Art Academy in Pristina to create and/or research a new work. The student will receive financial living support for 6 months and assistance in the realization of the proposed project. The jury consisted of Nora Weller (Cambridge Academy of Global Affairs Oxford, UK), Michael Höpfner (Artist / Academy of Fine Arts Vienna) and Petrit Halilaj (Artist).

Granit Hoxha ( *1995) is currently studying painting at the Faculty of Arts at the University of Prishtina, and has been selected as the winner of the second edition of 6 x Hajde!. He finished high school of applied arts at ”Odhise Paskali" in Peja, where he lived during his studies.

January 2016

6 X HAJDE!
Dorutina Kastrati, Along with you, flowers are dying too (2015)

Doruntina Kastrati është fituesja e parë e cmimit 6 x Hajde! për studentë

Fondacioni Hajde! ka kënaqësinë të shpall fituesin e parë të çmimit 6 x Hajde! për studentë. Ky çmim i veçantë është ideuar për të mbështetur një student të Arteve të Bukura nga Akademia e Arteve në Prishtinë, për të krijuar ose hulumtuar rreth një pune të re. Studenti do të marrë mbështetje financiare për jetesë për 6 muaj dhe ndihmë në realizimin e projektit të propozuar. Juria është përbërë nga kuratorja Nathalie Hoyos, artisti / profesor i artit Alberto Garutti, dhe artisti e njëkohësisht edhe themeluesi i Hajde!-së, Petrit Halilaj. Pas një rishikimi të detajuar, juria vendosi të favorizojë kandidatin, praktika e të cilit kishte treguar një shkallë të caktuar të pjekurisë artistike në këtë fazë të hershme, dhe propozimi i të cilit në mënyrë të qartë do të vazhdonte zhvillimin e koncepteve të tjera tashmë të pranishme në punën e artistit.

Doruntina Kastrati (* 1991), studente e vitit të fundit në departamentin e Grafikes është përzgjedhur si fituese dhe Fondacioni Hajde! është i lumtur që do të mbështesë projektin e saj, tezë për Akademinë e Arteve.

------------------------------------------------------

Doruntina Kastrati is the winner of the first 6xHajde! Student Award

Hajde! Foundation is happy to announce the winner of its first 6xHajde! student award. This special award is designed to support a student of Fine Arts from the Art Academy in Pristina to create and/or research a new work. The student will receive financial living support for 6 months and assistance in the realization of the proposed project. The jury consisted of curator Nathalie Hoyos, artist/professor of art Alberto Garutti, and artist and Hajde! founder Petrit Halilaj. After a thorough examination, the jury decided to favor the candidate whose practice was showing a certain degree of artistic maturity at this early stage, and whose proposal was clearly developing further concepts already present in the artist's work.

Doruntina Kastrati (*1991), a final year student in the field of printmaking has been selected as winner and Hajde! Foundation is excited to support her thesis project for the Art Academy.July 2014

NEW PUBLICATION!

HAJDE! #1

Exchange programme for young artist from Kosovo at Villa Romana

Invited artist: Shqipe Jonuzi,Qendrese Deda,Yll Xhaferi and Dardan Zhegrova.

As part of the publication of the Villa Romana Fellows 2014.

24 Mar 2015

Artist Talk > Qëndresë Deda


Hajde!

Young Kosovan artists-in-residence at Villa Romana

19,00 at Villa Romana

After the first year with the two short-residencies of Shqipe Jonuzi, Yll Xhaferi at Villa Romana and Dardan Zhegrova's long-distance participation, Qëndresë Deda is the fourth artist from Kosovo to follow her residency for two weeks at Villa Romana in the course of the Hajde! exchange program.

Qëndresë Deda's artistic practice is mainly focusing on photography. Placing her work in the context of the "selfie", her self-portraits are raising questions about the changing relationship between image and identity in the globalized and digitalized world. By sharing the images on social media such as Facebook she seeks to express her individual subjectivity while always being conscious of the surrounding in which it has to operate: "Objective reality, presence. Active pressure of the presence as a determinant for the possible future. Fear based on possible inevitable pain and loss. The presence of someone that is not present physically. And all the people and ideas exist even when they are not in front of us but are with us and make us alive. The other, their powerful presence even if it is imaginary. Dependence and sadomasochism. Images and words that try to describe the present filled with past and future - Mind spaces."(Qëndresë Deda)November 2014

Dardan Zhegrova

Everyday on Display


HERE #1

HERE #2

HERE #3

HERE #4

The virtual video-sessions Everyday on Display by Dardan Zhegrova on the occasion of the artist-residency project Hajde are now online here.27 JUL 2014

Artist Talk > Yll Xhaferi


Hajde!

Young Kosovan artists-in-residence at Villa Romana

19,00 at Villa Romana
04 Jul 2014

Artist Talk

Shqipe Jonuzi


Niko ne sme da vas bije! / Nobody dares beat you!

19.30 pm at Villa Romana (IT)

Shqipe Jonuzi is the first artist from Kosovo to follow her residency at Villa Romana in the course of the Hajde! exchange program.

The work presented by Shqipe Jonuzi draws a connection between the past and the present. Its reference point is the period following the year 1987, in which Slobodan Milosevic held a speech in Fushe Kosove, a city in the Kosovo Field. The building where the speech was held is used today as a cultural centre. The muted video of Milosevic, then Chairman of the League of Communists of Serbia is thought to be an indicator for events that followed in Yugoslavia, and might even have been an indicator of the nationalist and ethnic conflicts that followed. This building is present in every documentary about that period, yet now holds no political or historical importance. The political context, the complex relationship between Kosovo’s two main ethnic groups initiates a political debate, which finds interpretation in the artistic concept.

Shqipe Jonuzi's main material is traditional typography, which she employs in the form of sculptures and installations as an interface between the consumer's body, text and urban chaos. Jonuzi (born 1988) also writes poetry and has participated in events such as the Mediterranea 16 Biennale in Ancona in 2013.May 2014

Hajde!

Young Kosovan artists-in-residence at Villa Romana

Dardan Zhegrova, Yll Xhaferi and Shqipe Jonuzi will be the first artists from Kosovo to begin their residencies at the Villa Romana, Florence in the coming months. The Hajde! exchange programme, which was initiated by the artist Petrit Halilaj, Villa Romana Fellow 2014, will resume with further invitations after the summer break and is part of a longer-term collaborative project, which will be continued in Pristina in 2015.APPLY!!! HAJDE#1

Five young artists / artists groups from Kosovo are invited to apply for a two week residency at Villa Romana, Florence, for a period up to two weeks.

The residencies will take place between May and October 2014. Participants will have a free guest room at Villa Romana and receive a grant of 700 Euro to cover their travel / visa expenses, as well as per diems.

This program is initiated by Kosovar artist Petrit Halilaj, who was awarded the Villa Romana prize in 2014. The residency program for young artists from Kosovo is part of his ongoing collaborative exchange project, which will continue in 2015 in Prishtina.

A jury consisting of Petrit Halilaj, Filipa Ramos (a Milan and London-based curator) and Angelika Stepken (director of Villa Romana) will select the participants.

Villa Romana is a German non-profit association based in Florence founded in 1905 to support outstanding young artists and to share contemporary artistic production across borders.

Application deadline: 15 April 2014

Please send your portfolio to the following address: leitung@villaromana.org